Lataa

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §REKISTERINPITÄJÄ


Best Friend Group Oy
PL 1769 (Kellonkierto 3)
70461 Kuopio
Finland
Puhelin:+358 (0)17 6811 800


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ


Kati Rissanen
Best Friend Group Oy
Puhelin: + 358 (0) 400 237 527
Sähköposti: etunimi.sukunimi@bestfriend.comREKISTERIN NIMI


Best Friend Group Oy:n verkkokauppojen asiakkuuteen perustuva rekisteriHENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja.


Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
- sukupuoli
- syntymäaika
- kieli


Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:


- Verkkokaupan palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. asiakasnumero, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana)
- asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta
- asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
- asiointia koskevat tiedot (esim. tiedot rekisteröidyn ostamista tuotteista, toimitusosoite sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot)
- asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. reklamaatiot, palautteet ja asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit)
- sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
- markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellotSÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kaupanteon yhteydessä, erilaisten palvelujen käytön ja rekisteröitymisen yhteydessä, kuten verkkokaupassa, muissa sähköisissä palveluissa ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.TIETOJEN LUOVUTTAMINEN


Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin Best Friend Group Oy vastaa siitä, että tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.


Ainoastaan Best Friend Group Oy:n ja sen lukuun toimivien yritysten nimetyillä työntekijöillä on pääsy rekisterin tietoihin sekä oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja, ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen heidän työtehtäviensä suorittamiseksi.